Regulamin

Przeglądano 5641 razy

Gra Radiation jest darmowa, co znaczy że ktokolwiek pobiera jakiekolwiek opłaty związane z jej użytkowaniem, robi to bezprawnie. Wszelkie wpłaty na rzecz gry są dobrowolne i nieobowiązkowe.
I. Postanowienia ogólne

1. Rejestracja w grze jest nieodpłatna, jak również użytkowanie gry. Wszelkie wpłaty na rzecz gry są dobrowolne i nieobowiązkowe.
2. Prawo do zarejestrowania się posiada każdy, kto skończył 18 lat z wyłączeniem osób, które zostały ukarane permanentnym banem za łamanie regulaminu gry (ban bez możliwości powrotu. Może być zdjęty tylko przez Administratora).
3. Obowiązującym w grze językiem jest język polski. Wszelkie nazwy, opisy, ogłoszenia itp. mogą być pisanie tylko w języku polskim, chyba że szczegółowy regulamin stanowi inaczej.
4. W grze obowiązuje netykieta, której łamanie podlega karze (upomnienia, mute, bana bądź w ostateczności kasacja konta gracza). Wszelkie nazwy i treści zawarte, czy to w profilu, ogłoszeniach itp. muszą uwzględniać zasady netykiety oraz przestrzegać postanowień prawa polskiego.
5. Administracja gry może wysyłać do użytkowników e-maile o treści informacyjnej (tematyka e-maili musi mieć związek z grą).
II. Obowiązki i prawa gracza

A) Zasady ogólne

1. W grze obowiązkowe jest imię, które musi być zgodne z regulaminem.
2. Profil postaci jest nieobowiązkowy. Jeśli postać posiada profil fabularny, musi on być zgodny z niniejszym regulaminem.
3. Zabronione jest wykorzystywanie błędów (tzw. bugów) gry. Osoba, której udowodnione zostanie świadome wykorzystywanie błędów, zostanie ukarana kasacją konta i banem.
4. Konta nieaktywne od 60 dni, mogą zostać skasowane bez uprzedzenia. Chyba że wykorzysta się opcję zamrożenia konta.
5. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Resort Kontroli i Administracja gry. Każdy gracz ma prawo odwołania się od decyzji Inkwizytora (do Najwyższego Inkwizytora bądź Administratora). Decyzja Administratora jest ostateczna.
B) Regulamin fabularnej śmierci postaci

1. Postać może zginąć tylko w sesjach, w których jasno to określono (wyraźnie zostało to oznaczone w opisie). Decyzja o przystąpieniu do takiej sesji jest automatycznie uznawana jako zgoda na ewentualną śmierć postaci.
2. Śmierć jest nieodwołalna, nie ma możliwości wskrzeszenia postaci.
3. Jeśli postać zginie podczas sesji, gracz musi stworzyć nową (ale nie musi resetować konta, chyba że zechce). Nowa postać musi posiadać nowe imię, avatar, profil. Śmierć starej postaci jest wpisywana w Oś czasu, tak jak i powstanie nowej.

III. Resort Kontroli

1. To grupa graczy, której Administrator nadał uprawnienia do:
- kontrolowania, czy gracze nie łamią regulaminu;
- upominania i karania za nieprzestrzeganie regulaminu;
- zmiany imienia postaci na wniosek gracza;
- przyjmowania i rozpatrywania wszelkich skarg związanych z nieprzestrzeganiem regulaminu gry przez innych graczy.

2. Dodatkowo RK udzielają pomocy graczom, zarówno w sprawach związanych z doborem avatara czy imienia, a także w sprawach ogólnych gry.

3. Wszelkie skargi na pracę RK przyjmuje Naczelnik, którego pracę kontroluje Administracja.

4. Imię
4.1 Musi pasować do klimatu gry.
4.2 Musi składać się wyłącznie z liter (z uwzględnieniem pkt 4.3) i zaczynać z wielkiej litery, po której następują małe.
4.3 Jedynymi znakami dozwolonymi w imieniu (oprócz liter) są ` oraz -
4.4 Imię musi być niepowtarzalne.
4.5 Nie może być zlepkiem przypadkowych liter (np. Jkkfghb).

5. Avatar
5.1 Musi być zgodny z płcią postaci.
5.2 Musi pasować do klimatu gry.
5.3 Nie może być zdjęciem.
5.4 Postać uwidoczniona na avatarze musi być niepowtarzalna (niedozwolone jest, by dwie i więcej osób miało wizerunek tej samej postaci). O prawie pierwszeństwa decyduje data wgrania avatara na serwer.
5.5 Musi być czytelny (minimalna szerokość grafiki 140 pikseli).
5.6 Avatar nie jest wymagany. Jeśli jednak ktoś posiada avatar musi on być zgodny z regulaminem.

6. Profil
6.1 Nie jest obowiązkowy. Jeśli jednak jest, to wszelkie treści w nim zawarte muszą być zgodne z regulaminem, w tym nie łamać obowiązującego prawa polskiego.
6.2 W drodze wyjątku profil może zawierać treści w innym języku niż język polski.
7. Nazwisko
7.1 Nazwisko w grze nie jest obowiązkowe. Jeśli postać je posiada, to musi ono być zgodne z regulaminem.
7.2 Musi pasować do klimatu gry.
7.3 Może składać się wyłącznie z liter (z uwzględnieniem pkt 4.4) i zaczynać z wielkiej litery, po której następują małe.
7.4 Jedynymi znakami dozwolonymi w nazwisku (oprócz liter) są ` oraz -
7.5 Nie może być wyrazem potocznie używanym (np. Grzebień) bądź zlepkiem przypadkowych liter (np. Jkkfghb)
7.6 Musi być niepowtarzalne, chyba że postaci je noszące należą do jednego rodu.
7.7 Można posiadać tylko jedno nazwisko (własne bądź rodowe). Jeśli postać należy do rodu, a posiadała wcześniej inne nazwisko, to ma obowiązek wystąpić do RK o jego usunięcie.

8. Ród
8.1 Ród założyć może każdy gracz, który prześle Administratorowi (id 1) historię rodu (minimum jedna strona a4) i uzyska jego akceptację.
8.2 Można należeć do jednego rodu. Nazwisko rodowe wyświetla się automatycznie przy imieniu postaci.

9. Nazwy sklepów, przedmiotów etc.
Nazwy przede wszystkim muszą pasować do klimatu gry.

10. Ogłoszenia
Treść ogłoszeń może dotyczyć tylko świata Radiation.

11. Organizacje
11.1 Nazwa:
- musi pasować do klimatu gry i charakteru organizacji;
- musi składać się wyłącznie z liter i zaczynać z wielkiej litery, po której następują małe;
- musi być unikalna (nie może być dwóch organizacji o tej samej nazwie);
- nie może być wyrazem potocznie używanym (np. Grzebień) bądź być zlepkiem przypadkowych liter (np. Jkkfghb).

12. Speluna
a) Speluna jest miejscem służącym fabularnej rozgrywce między graczami.
b) Podczas pisania w spelunie należy przestrzegać poprawności językowej (ortografia, interpunkcja, gramatyka, itp). Każdemu zdarza się popełniać błędy, lecz osoby nagminnie łamiące zasady pisowni będą upominane.
c) W karczmie obowiązuje KATEGORYCZNY zakaz nieklimatycznych wypowiedzi, czyli tzw. offtopu. Do tego służy czat i utworzony na nim specjalny kanał o nazwie "Karczma". Każda offtopowa wypowiedź będzie natychmiastowo z karczmy usuwana, a notorycznym spamerom wymierzone będą kary.
d) W karczmie obowiązuje zakaz nieuzasadnionego maksymalizowania zdolności swojej postaci (np. unikanie wszystkich ciosów, robienie z siebie nieśmiertelnej postaci, zachowania stojące w sprzeczności z rzeczywistością i realiami świata Radiation). Graczom niestosującym się do zakazu wymierzane będą kary.
e) Śmierć postaci w karczmie jest dozwolona w jednym przypadku:
- w innych pomieszczeniach karczmy - fabularna śmierć za zgodą właściciela postaci uśmiercanej.
f) Kary wymierzane za nieprzestrzeganie regulaminu występują w trzech formach:
- za pierwszym razem - upomnienie słowne;
- jeśli upomnienie nie poskutkuje - mute (zakaz pisania) w karczmie;
- jeśli po minięciu mute'a gracz wciąż będzie łamał zasady, zostanie ukarany banem, czasowym bądź permanentnym.
g) W razie jakichkolwiek wątpliwości tudzież sporów odnośnie zasad, należy zwracać się do Mistrzów Gry wyznaczonych na Karczmarzy.
h) Gracz ma prawo odwołania do Przewodniczącego MG, jeśli nie zgadza się z werdyktem MG Karczmarza.

13. Chat
Chat służy do komunikacji między graczami. Na chacie obowiązuje zachowanie netykiety. Nie wolno przeklinać, obrażać, spamować, prowokować innych użytkowników. Zachowuj się wobec innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany.
Karą za złamanie powyższego punktu jest mute na chacie i w spelunie. Czas kary zależny jest od woli osoby funkcyjnej, która ją nakłada oraz od wagi przewinienia. W skrajnych przypadkach karą może być kasacja konta.

14. Sesje fabularne

Niedozwolone jest zakładanie i prowadzenie sesji fabularnych tylko w celu gromadzenia PD i Biegłości. Niedozwolone jest też branie udziału w takich sesjach, posty napisane w takiej sesji zostaną skasowane bez uprzedzenia. Bardziej szczegółowy zestaw wymogów, co do sesji można znaleźć tutaj.
IV. Kary

1. W zależności od przewinienia gracz może otrzymać:
- upomnienie;
- ban w karczmie;
- czasowy lub stały (permanentny) ban w grze.
Gracz za szczególnie ciężkie przewinienia może zostać ukarany kasacją konta.

2. Posiadanie nieprawidłowego avatara skutkuje:
2.1 Upomnieniem i nakazem uzupełnienia/zmiany avatara w przeciągu trzech dni.
2.2 Brak reakcji na upomnienie i niedokonanie zmian skutkuje skasowaniem obecnego avatara.
2.3 Jeżeli gracz notorycznie nie będzie reagował na upomnienia Inkwizytora (np. mimo 3 upomnień słownych nie zmienił avatara), Inkwizytor jest zobowiązany do zgłoszenia takiego gracza do Głównego Inkwizytora z wnioskiem o skasowanie konta.

Powyższe zapisy dotyczą także wszelkich nazw, opisów i treści zawartych czy to w profilu, czy w ogłoszeniach itp.
V. Prawa i obowiązki admina

Adminem Technicznym gry jest Marcin Karwowski. Reprezentuje on także KF Team
Administrator serwera nie odpowiada za umieszczone przez graczy treści (profile, wiadomości prywatne, avatary)
VI. Regulacje dotyczące praw autorskich w Grze "Radiation TGF"
I. Postanowienia ogólne:

1. Poniższe regulacje stanowią podstawową wykładnie dla praw autorskich projektów (zdefiniowanych w punkcie II.) tworzonych w obrębie gry "Radiation TGF", zarówno w samej grze, jak i na forum/wiki. Zarejestrowanie się jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia zawarte w Regulacjach dot. Praw autorskich w grze "Radiation TGF".

2.Wszystkie projekty (zdefiniowane w punkcie II.) są udostępniane na warunkach objętych poniższymi regulacjami.

3. Każda forma projektu zawarta w poniższych regulacjach bądź rozumiana jako domyślna (nie nadmieniona bezpośrednio) zostaje objęta Regulacjami dot. Praw autorskich w grze "Radiation TGF", wraz z pojawieniem się na Forum/Wiki bądź bezpośrednio w Grze.
II. Definicje:

1. Gracz (G) - w rozumieniu niniejszych regulacji to osoba, która podczas rejestracji zaakceptowała postanowienia Regulaminu, stworzonego na wewnętrzne potrzeby Gry "Radiation TGF".

2. Twórca/Współtwórca(T/Tw) - w rozumieniu niniejszych regulacji stanowi Gracza/grupę Graczy prezentującego swój projekt na Forum/Wiki Gry bądź bezpośrednio w Grze "Radiation TGF", będąca jednocześnie autorem bądź współautorem danego projektu. Mianem Twórcy określa się jednoznacznie osobę, która reprezentuje dany zamysł, mogącą również być współautorem projektu, natomiast mianem Współtwórcy, określa się osobę tworzącą dany projekt, nie reprezentującą go na Forum/Wiki, a reprezentującą na grze.

3. Twórca wtórny/Współtwórca wtórny(W/Ww) - w rozumieniu niniejszej regulacji stanowi Gracza/grupę Graczy podejmujących się reedycji projektu w dowolnym zakresie podjętych zmian, opartych na zasadach Regulacji dotyczących praw autorskich w grze "Radiation TGF". Mianem Twórcy wtórnego określa się jednoznacznie osobę, która reprezentuje dany zamysł, mogącą również być współautorem reedycji projektu, natomiast mianem Współtwórcy, określa się osobę tworzącą reedycję projektu, nie reprezentującą go na Forum/Wiki, bądź w Grze.

4. Znak autorski(Z) - w rozumieniu niniejszej regulacji jest to jednoznaczny podpis Gracza bądź grupy Graczy określających autorstwo projektu. Znak autorski definiowany jest jako minimum jeden z grupy:
- ID Gracza/Graczy;
- Pseudonim Gracza/ Pseudonimy Graczy/ Pseudonim grupy Graczy;
- Element Graficzny reprezentujący Gracza/Elementy Graficzne reprezentujące Graczy/Element Graficzny reprezentujący Grupę Graczy;
- Podpis oparty na właściwych danych osobowych Gracza/Graczy.

5. Identyfikator(I) - w rozumieniu niniejszej regulacji oznacza internetowy odnośnik, adres zbioru pierwotnego umiejscowienia projektu i stanowi źródłowy odnośnik do projektu przed reedycją, bądź do odczytu.

6. Projekt (P) - w rozumieniu niniejszej regulacji stanowi ogół treści wraz z towarzyszącymi dodatkowymi elementami uzupełniającymi wartość merytoryczną, umieszczonymi na Forum/Wiki, bądź bezpośrednio w Grze, przez Twórcę/Twórców. Od momentu opublikowania projektu podlega on Regulacjom dotyczącym praw autorskich w Grze "Radiation TGF".

7. Projekt Indywidualny (PI) - w rozumieniu niniejszej regulacji to projekt reprezentowany przez Twórcę bądź Współtwórców na jednostkowe potrzeby gry dla Gracza bądź grupy Graczy, nie wpływający tym samy bezpośrednio na główną fabułę bądź na jej charakter i kosmologię gry "Kroniki Fallathanu". Stanowi odrębny i indywidualny projekt, tworzony dla rozwoju kreowanej. Status "PI" przyjmuje projekt wraz z opublikowaniem go na Forum/Wiki bądź w Grze, a określa go Grono MG, bądź Radiation Team w dowolnym momencie. W przypadku zamieszczania projektu na Forum/Wiki niezbędnym jest oznaczenie "Z".

8. Projekt Główny (PG) - w rozumieniu niniejszej regulacji to projekt reprezentowany przez Twórcę bądź Współtwórców na potrzeby całej społeczności gry "Radiation TGF". Stanowi on grupę projektów na podstawie, której rozwija się główna fabuła, system, kosmologia i inne charakterystyczne elementy gry (np. projekty rozwoju mechaniki, codzienniki związane z główną fabuła, projekty kosmologiczne, projekty systemowe, projekty ras, projekty szczepów, projekty organizacji fabularnych itp.). Status "PG" przyjmuje projekt wraz z opublikowaniem go na Forum bądź w Grze, a określa go Grono MG, bądź Radiation Team w dowolnym momencie. W przypadku zamieszczania projektu na Forum/Wiki niezbędnym jest oznaczenie "Z".
III. Dozwolony użytek:

1. Postanowienia Regulacji dotyczące praw autorskich w Grze "Radiation TGF" określają zakres własności i praw autorskich, a także definiują prawa autorskie w przypadku reedycji przez W/Ww . Dotyczy to projektów oznaczonych statusem "PG", które podlegają Radiation Team i są edytowane bez zgody autora (Twórcy pierwotnego/Współtwórców pierwotnych), oznaczonych "I" i "Z" w ostatecznej fazie projektu wtórnego.

2. Postanowienia Regulacji dotyczące praw autorskich w Grze "Radiation TGF" nie odbierają praw autorskich Twórcy pierwotnemu/Współtwórcom pierwotnym w obrębie społeczności Gry, jak również w pełni uznają własność i niezależność projektów o statusie "PI", dając możliwość swobodnych edycji przez Twórcę/Twórców, przy jednoznacznej zgodzie autora w obrębie społeczności Gry, jak i poza nią.

3. Dostęp oraz użyczenie projektu o statusie "PG" odbywa się za zgodą właściciela, z wyłączeniem autora rozumianego jako "T" i "Tw".

4. Dostęp oraz użyczenie projektu o statusie "PI" odbywa się za zgodą właściciela, czyli autora rozumianego jako "T" i "Tw".
IV. Uznanie własności z zachowaniem praw autorskich i publikacje.

1. Po opublikowaniu projektu na Forum/Wiki bądź w Grze, projekt zostaje objęty niniejszymi Regulacjami, a po akceptacji przez Grono MG projektu o statusie "PG", staje się on własnością Radiation Team z zachowaniem "Z" i "I". Własność rozumiana jest jako swobodna ingerencja i dowolne wykorzystywanie treści cytowanych, streszczeń, grafik, utworów, wszelakich elementów kształtujących merytorykę projektu bezpłatnie, na czas nieokreślony w grze "Radiation TGF", jak i poza nią.

2. Z chwilą przejęcia własności przez Radiation Team, projekt może być swobodnie edytowany przez Twórcę wtórnego/Współtwórców wtórnych po akceptacji Radiation Team, na mocy zasad o Dozwolonym użytku.

3. Zmiana statusu projektu z "PI" na "PG" odbywa się w dowolnym momencie przez Radiation Team, bądź Grono MG, bez zgody autora rozumianego jako "T" i "Tw".

4. Z chwilą przejęcia własności projektu przez Radiation Team, projekt może być opublikowany w dowolnie wybranej formie medialnej, a co za tym idzie Radiation Team może pobierać wynagrodzenie płynące z tytułu publikacji. Zastrzega się jednak, że "T" i "Tw" zrzekli się roszczeń finansowych wraz z przekazaniem własności, jednakże za zachowaniem "Z". Zaznacza się również, że w przypadku całościowej publikacji fabuły, systemu i kosmologii "Radiation TGF" nie ma obowiązku oznaczenia Identyfikatorem projektów, gdyż publikacja zbiorcza staję się formą źródłową.

5. Radiation Team może dowolnie rozporządzać kapitałem zgromadzonym poprzez publikacje, jednocześnie jego obrót nie musi mieć związku z działalnością na rzecz gry "Radiation TGF". Dopuszcza się dzielenie kapitału zgromadzonego poprzez publikacje, pomiędzy poszczególnych Twórców projektów, jednak forma i wybór osób objętych wynagrodzeniem leży tylko w gestii Radiation Team.

6. W przypadku wykrycia plagiatu, naruszającego w wyraźny sposób prawa autorskie innego dzieła, jak również mogącego narazić Radiation Team na rozpoczęcie postępowania sądowego, Radiation Team ma prawo usunąć projekt z Gry, bądź podjąć się reedycji każdego typu projektu.
V. Ograniczenia Radiation Team:

1. Zabrania się usuwania Znaku Autorskiego i Identyfikatora przy jakiejkolwiek internetowej publikacji przez Radiation Team.

2. Twórca/Współtwórcy dobrowolnie przekazuje projekt o statusie "PG" na rzecz, tylko i wyłącznie, Radiation Team, zabrania się przekazywania własności innym podmiotom, chyba że za wyraźną zgodą Twórcy/Współtwórców.
VI. Uprawnienia i ograniczenia Twórcy/Współtwórców:

1. Twórca/Współtwórcy ma prawo identyfikować się z projektem o statusie "PG" m.in. poprzez Znak Autorski w obrębie społeczności gry "Radiation TGF", jednak całkowicie zabrania się jakiejkolwiek formy publikacji i wykorzystania treści cytowanych, streszczeń, grafik, utworów, wszelakich elementów kształtujących merytorykę projektu, poza społecznością gry "Radiation TGF".

2.Twórca/Współtwórcy projektu o statusie "PI" posiadają pełną własność swoich projektów, a ich elementy mogą być wykorzystane przez Radiation Team (bez nadania innego statusu) tylko za ich zgodą. Dozwolone jest przy tym pełne rozpowszechnianie i publikowanie poza grą "Radiation TGF" wszelkich treści cytowanych, streszczeń, grafik, utworów, wszelakich elementów kształtujących merytorykę projektu w celach zarobkowych.

3. Twórca/Współtwórcy mogą w dowolnym momencie zażyczyć sobie zmiany formy Znaku Autorskiego.
VII. Postanowienia Końcowe:

1. Radiation Team nie ponosi odpowiedzialności za publikowane elementy projektu, będące kopiami bądź plagiatami wykorzystywanymi bez zgody ich autorów. W przypadku przejęcia własności projektu o statusie "PG" oraz publikowania wewnątrz społeczności gry "Radiation TGF", projektów uzupełnionych dziełami innych osób bez ich zgody, Radiation Team przejmuje tylko treść merytoryczną, nie przywłaszczając sobie elementów dodatkowych. W myśl tej zasady nie rości sobie pretensji własności, co jest jednoznaczne z tym, że w przypadku powództwa sądowego za wykorzystanie danego dzieła odpowiadają Twórca/Współtwórcy. W przypadku całkowitego plagiatu – przywłaszczenia sobie treści i elementów uzupełniających, obowiązuje regulacja IV. punkt 6.

2.Radiation Team nie ponosi odpowiedzialności ani nie podejmuje się wszczynać roszczeń w przypadku wykasowania Znaku Autorskiego projektu "PG" po publikacji przez osoby trzecie.

3.Radiation Team zastrzega sobie możliwość całkowitej rezygnacji z projektu "PG" bez zgody Twórcy/Współtwórców i bez podania przyczyny.
Uwagi

Podstawowa zasada dotycząca adminów:

1. ADMIN MA ZAWSZE RACJĘ.
2. JEŚLI ADMIN NIE MA RACJI, PATRZ PUNKT PIERWSZY.

---
REGULAMIN TEN WCHODZI W ŻYCIE DNIEM 27.05.2014
REGULAMIN MOŻE SIĘ ZMIENIĆ. ADMINISTRACJA NIE MA OBOWIĄZKU INFORMOWAĆ UŻYTKOWNIKÓW O ZMIANACH. UŻYTKOWNICY SĄ ZOBOWIĄZANI ZAGLĄDAĆ DO REGULAMINU CO JAKIŚ CZAS.